Nieuws

Raadsvergadering

Op dinsdag 11 juli 2017 vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis in Margraten om 19.30 uur. Op de agenda staan naast de procedurele agendapunten, de volgende raadsvoorstellen: 

 • Wijziging samenstelling raadscommissies AZMM en FE
 • Vaststellen verantwoording fractievergoedingen 2016
 • Jaarrekening 2016 Eijsden-Margraten
 • Eerste bestuursrapportage
 • Uitgangspuntennotitie Programmabegroting 2018
 • Verslag Leerplicht RMC / Voortijdig schoolverlaten schooljaar 2015-2016
 • Nota accommodatiebeleid 2017
 • Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Oude Akerstraat 51 te Bemelen
 • Stichting Sociaal Centrum Eijsden
 • Wijziging Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Eijsden-Margraten 2013
 • Stichting Cultureel Centrum Eijsden 

Spreekrecht
U kunt gebruik maken van uw spreekrecht door maximaal vijf minuten het woord te voeren over geagendeerde onderwerpen. Wanneer u van uw spreekrecht gebruik wil maken, meldt u dit tenminste 24 uur voor aanvang van de vergadering aan de griffier (griffie@eijsden-margraten.nl). Vermeld daarbij uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wil voeren. Maakt u gebruik van het spreekrecht in een van de commissies, dan kan geen gebruik meer worden gemaakt van het spreekrecht in de raad. 

Vergaderingen live volgen
Via de website www.eijsden-margraten.nl > Bestuur > Gemeenteraad > Geluidsfragmenten, kunt u de vergadering live volgen. 

Documenten raads- en commissievergaderingen
De vergaderdocumenten zijn te raadplegen via de website www.eijsden-margraten.nl > Bestuur > Gemeenteraad > Raads- en commissievergaderingen of via de applicatie ibabs met de volgende inloggegevens. 

|Doorsturen

Ook hier adverteren?

Poll

Het maandelijks ophalen van afvalplastic is prima

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 358 keer gestemd.

Agenda

Weer