Nieuws

Groeiend verzet tegen uitbreiding MAA

Wat is er aan de hand? Als het recent ingediende ontwerpluchthavenbesluit voor MAA goedgekeurd wordt, gaat volgens de achtergronddocumenten het aantal vluchten met grote (vracht)vliegtuigen verdrievoudigen, het aantal slaapverstoorde personen verzesvoudigen en de luchtverontreiniging sterk toenemen. De toegestane toename van de hoeveelheid fijnstof en ultrafijnstof blijft mogelijk binnen de normen, maar die normen zijn volgens de World Health Organisation (WHO) zo ruim dat er wel gezondheidsschade optreedt. Wetenschappers schatten de gezondheidsschade door ultrafijnstof heel hoog in. Ultrafijnstof dringt zelfs door tot in je bloedbaan. Blootstelling aan ultrafijnstof kan leiden tot ernstige ziekten zoals longaandoeningen, hart- en vaatziekten en kanker.

Daar komt bij dat de luchtkwaliteit in de Westelijke Mijnstreek en in Maastricht al dramatisch slecht is, zoals uit gedegen onderzoek blijkt. De GGD heeft er al meermaals alarm over geslagen. De overlast en schade voor de gezondheid is extra erg omdat nergens in Nederland woonwijken en zelfs een kindcentrum zo dicht bij de baan liggen. Gezien de overheersende windrichting stijgen vliegtuigen vooral richting het zuiden, dus richting Kindcentrum in Meerssen-West, terwijl ook de inwoners van Meerssen-West en Amby de volle laag krijgen. Op iets grotere afstand is het Heuvelland, maar met name ook Maastricht –Oost de klos. Maastricht –West en Eijsden hebben nu al grote overlast doordat de Provincie / MAA het luchtruim boven Eijsden in beheer hebben gegeven aan Belgocontrol, met zware overlast van nachtvluchten tot gevolg. Daarmee heeft de Provincie willens en wetens de gezondheid van zijn eigen burgers weggegeven. ZuidLimburg is een vuilnisbelt geworden. Dat alles wordt bekostigd uit provinciale middelen.

De fijnstofemissie van een opstijgend vliegtuig is vijftig maal hoger dan van een dalend vliegtuig en honderd keer meer dan van een taxiënd toestel. Recent Canadees onderzoek toont aan dat wonen bij een verkeersweg leidt tot een verhoging van het aantal mensen met dementie. De boosdoener is fijnstof en ultrafijnstof, precies de stoffen die de grote vliegtuigen straks ook in enorme hoeveelheden gaan uitstoten.

Daarnaast speelt het veiligheidsaspect een grote rol: zwaar beladen en volgetankte vliegtuigen komen lager over en veroorzaken dus niet alleen meer overlast in fijnstof en lawaai, maar betekenen ook een hogere kans op een calamiteit. Neem vervolgens het onderzoek dat recent is uitgevoerd naar de fitheid van piloten en dan blijkt dat piloten van kleine maatschappijen en van vrachtvliegtuigen stelselmatig oververmoeid zijn. Uit een zienswijze van Milieudefensie Meerssen blijkt verder dat er ten behoeve van het ontwerpluchthavenbesluit niet gekeken is naar het negatieve effect van de GROEI van het (vracht)verkeer met grote vliegtuigen op de werkgelegenheid in de sector recreatie en toerisme in het Heuvelland. Als dat wel gebeurd zou zijn is de vraag wat er dan over blijft van het vermeende positief werkgelegenheidseffect van de GROEI. Er is ook niet gekeken naar de specifieke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Zuid-Limburg. Sinds 1997 daalt in die regio het aantal inwoners. Sinds 2005 groeit de beroepsbevolking niet meer. Sinds 2005 is daardoor de ontwikkeling van de werkloosheid in Zuid-Limburg gunstiger dan landelijk. Voor het eerst sinds 50 jaar is de werkloosheid in Zuid-Limburg in 2016 weer lager geworden dan het landelijke gemiddelde. Naar verwachting blijft de werkloosheid hier sneller dalen, omdat de beroepsbevolking in Zuid-Limburg binnen enkele jaren gaat dalen. Het is dus niet meer nodig om werkgelegenheid te faciliteren, zeker als die schade veroorzaakt aan welzijn, gezondheid, milieu en andere economische activiteiten zoals toerisme. In 1996, toen er nog geen inzicht was in de schadelijkheid van (ultra)fijnstof en de werkloosheid in Zuid-Limburg nog aanzienlijk hoger was dan landelijk, schreef het Kabinet aan de Tweede Kamer: “De huidige start- en landingsbaan van de luchthaven Maastricht Aachen Airport (MAA), de noord-zuidbaan, ligt relatief ongunstig ten opzichte van de omringende woonbebouwing. Een verdere ontwikkeling van MAA met uitsluitend een noordzuidbaan zou uit het oogpunt van geluidsoverlast onaanvaardbare consequenties hebben voor het woon- en leefklimaat in de regio.” (Zie bijgevoegd concept van zienswijze.)

Alliantie Tegen Uitbreiding MAA
Er is een Alliantie Tegen Uitbreiding MAA gevormd. Daarin zitten onder andere de volgende organisaties: Stichting Geen Uitbreiding Vliegveld Beek, Actiegroep Geverik, Actiegroep De Boze Moeders, Milieudefensie Meerssen, Stichting Klaor Loch Maastricht, Stichting Milieufront Eijsden, Artsenwerkgroep en een groeiend aantal verontruste bewoners uit de omgeving. Deze organisaties gaan allemaal een zienswijze indienen. Via mails, sociale media en flyers zijn omwonenden opgeroepen om ook een zienswijze in te dienen en naar de navolgende bijeenkomsten te komen.

  • Dinsdagavond 10 januari 2017 om 19:30 uur is er in Café-zaal de Keizer, Markt 14 te Meerssen een bijeenkomst over de uitbreiding van MAA, voor iedereen toegankelijk, georganiseerd door Buurtnetwerk Meerssen. Daar zal onder andere Professor Onno van Schayck informatie geven over de schadelijkheid van (ultra)fijnstof. Wethouder Désirée Cortenraede heeft toegezegd daar ook aanwezig te zijn. Er wordt die avond een groot aantal mensen verwacht, waaronder ook de leden van de Gemeenteraad van Meerssen
  • Donderdagavond 12 januari 2017 om 19:00 uur is er in schoolgebouw Proost de Beaufortstraat 45 te Meerssen een extra raadsvergadering met onder andere als agendapunt Ontwerp luchthavenbesluit MAA (Maastricht Aachen Airport). 

Namens de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA

Coen Eggen 06-295 333 62 gcceggen@xs4all.nl

 

|Doorsturen

Ook hier adverteren?

Poll

Het maandelijks ophalen van afvalplastic is prima

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 358 keer gestemd.

Agenda

Weer